Print pagina
Algemene Huur Voorwaarden                       

Artikel 1 Ė Toepasselijkheid

 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan evenals van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
 4. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Artikel 2 - Offerte, huurprijs, kosten, borgsom

 1. Een offerte door J.G.M Peeters (hierna te noemen Annyway Mobile Homes) is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).
 3. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde auto.
  Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
 4. Indien bij inspectie niet is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht Annyway Mobile Homes zich binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

Artikel 3 - Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst.

 1. Tot uitvoering van een opdracht is Annyway Mobile Homes eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door Annyway Mobile Homes is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Annyway Mobile Homes heeft voldaan.
 2. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post.
  Tot voor 4 weken voor de ingangsdatum bedragen de kosten 50% van de huursom met een minimum van Ä 275,00.
  Bij annuleringen later dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.
 3. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan Annyway Mobile Homes terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Annyway Mobile Homes is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
 4. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Annyway Mobile Homes weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Annyway Mobile Homes, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van Ä 50,00 onverminderd de eventuele door Annyway Mobile Homes verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
 1. Annyway Mobile Homes is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beŽindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
  1. Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
  2. Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder
  3. Bij vestiging in het buitenland van de huurder
  4. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper
  5. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  6. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

Artikel 4 - Aflevering en terugbezorging

 1. Indien Annyway Mobile Homes niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft Annyway Mobile Homes het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart Annyway Mobile Homes voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid 1. zal Annyway Mobile Homes de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.
 3. Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt.
 4. De camper wordt door Annyway Mobile Homes afgeleverd met een volle brandstoftank, lege watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt.
  Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te bezorgen. Bij gebreke worden kosten in rekening gebracht. (schoonmaakborg Ä 150,00)
 5. Voor vertrek inspecteren Annyway Mobile Homes en huurder gezamenlijk de camper, evenals de daartoe behorende inventaris.

Artikel 5 - Gebruik van de gehuurde camper

 1. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de auto besturen.
  Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type camper voorgeschreven rijbewijs.
 2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.
 3. Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboek alsmede volgens de aanwijzingen, zoals die door Annyway Mobile Homes worden gegeven.
  Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zonodig op peil brengen.
 4. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst vermelde landen.
 5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt.
  Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
 6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.
 7. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper.
 8. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Annyway Mobile Homes kunnen worden geschaad.
 9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van Annyway Mobile Homes.
 10. Het is tevens niet toegestaan om in de camper te roken.

Artikel 6 - Onderhoud, reparatie, overige kosten.

 1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Annyway Mobile Homes uitgevoerd.
  Annyway Mobile Homes zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan
  10.000 km gereden wordt.
  In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf. (dealer Fiat)
 2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder.
  Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.
 3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van Ä 125,-- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Annyway Mobile Homes worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Annyway Mobile Homes, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zonodig in overleg met Annyway Mobile Homes of ANWB. Wanneer de kosten van een door Annyway Mobile Homes goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt Annyway Mobile Homes zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen notaís.
 6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Annyway Mobile Homes elders uitgevoerde reparaties worden door Annyway Mobile Homes tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
 7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten.
  Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
 8. Annyway Mobile Homes verplicht huurder bij ingebruikneming van de camper de benodigde verzekeringen af te sluiten.

Artikel 7 - Schade aan de gehuurde camper

 1. Annyway Mobile Homes garandeert dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
 2. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, Annyway Mobile Homes daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
 3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Annyway Mobile Homes onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit Annyway Mobile Homes uiterlijk bij beŽindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
 1. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beŽindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Annyway Mobile Homes.
 2. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van Annyway Mobile Homes ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

Artikel 8 - WA-verzekering
Annyway Mobile Homes verklaart, dat er ten behoeve van de auto een Aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
Voor rekening van huurder, die Annyway Mobile Homes ter zake vrijwaren, blijft evenwel:

 1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
 2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
 3. Een eigen risico van Ä 950,00 per gebeurtenis.

Artikel 9 - Cascodekking

 1. Annyway Mobile Homes. verklaart dat de auto tegen cascoschades is verzekerd.
 2. Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:
  1. Een eigen risico van Ä 950,00 per gebeurtenis, tenzij de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.
  2. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
  3. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worde geacht de auto naar behoren te besturen.
  4. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.
  5. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende type auto voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

Artikel 10 - Schade van de huurder

 1. Annyway Mobile Homes is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, wel de op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Annyway Mobile Homes, in welk geval de aansprakelijkheid van Annyway Mobile Homes is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs.
  Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Annyway Mobile Homes nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
  Annyway Mobile Homes zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
  1. Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
  2. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.
  3. BeŽindiging van de huurovereenkomst door Annyway Mobile Homes op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden.
  4. Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
 2. Huurder vrijwaart Annyway Mobile Homes onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 3. Indien Annyway Mobile Homes ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van Annyway Mobile Homes die kosten en schade al

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Annyway Mobile Homes reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.
  Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 2. Huurder zal, zonder enige reserve de door Annyway Mobile Homes geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Annyway Mobile Homes deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan Annyway Mobile Homes recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 3. Ten last van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die Annyway Mobile Homes voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

Artikel 12 - Diversen

 1. U dient een ANWB Internationale Reis- en Kredietbrief-Plus af te sluiten.
 2. Een kopie van bovengenoemde polisbescheiden dient u bij het ophalen van de camper aan ons te overhandigen, tezamen met een kopie van de andere door ons genoemde bescheiden.